20-04-2014 - 20:52  |  Site içi Arama  |  English  
 
 
 
 
 
DİSK/GENEL-İŞ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
2014 Yılı İçin Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları
[Tüm Duyurular]
 
 
« Nisan 2014 »
Pzt Sal Çrs Prs Cum Cmt Pzr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNUN SENDİKAMIZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazı boyutu seç:
Sayfayı Yazdır  Önceki Sayfa
6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNUN SENDİKAMIZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ | Haber Görseli

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNUN

SENDİKAMIZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeni yasayla 2821 ve 2822 sayılı yasalardaki düzenlemeler önemli değişikliklerle tek bir kanun düzenlemesi haline getirildi. Bu çalışmada eski ile yeni yasalar arasında yapılan değişikliklerden kritik ve acil olan hususlar ele alınarak örgütün bilgisine sunulmuştur.

Sendikalar Hukukunda Yapılan Düzenlemeler

1.İşkollarına ilişkin düzenlemeler:

a) Eski Yasa’da 28 işkolu varken, yeni Yasa ile işkolu sayısı 28’den 20’ye düşürülmüştür.

Sendikamızın faaliyet gösterdiği Genel İşler işkolu 20 numaralı işkolu olarak varlığını sürdürmektedir.

Burada asıl önemli olan işkolunun kapsamını belirleyen İşkolları Yönetmeliğine ilişkin Bakanlıktaki çalışmalar devam etmektedir.

Sendikamız bu çalışmaları Konfederasyonumuzla birlikte yakından izlemektedir.

Yeni yasada işverenlerin daha önce yetki sürecini tıkamak için yaptığı işkolu itirazlarının önüne geçmek için bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre “bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.”

b) Aslında toplu sözleşme yetkisi konusunda da dile getirilecek olan barajlar konusunu en azından işkolu barajına ilişkin bölümünü burada söylemek yararlı olacaktır.

**İşkolu barajı asıl olarak %3 olarak belirlenmiştir.

**Ancak kanuna eklenen geçici 6. madde ile;
           Ocak 2013 istatistiğinin yayımı tarihinden 1.7.2016 tarihine kadar  %1
        
         1.7.2018 tarihine kadar %2 olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  
2.Kuruculuk şartlarına ilişkin düzenlemeler:

Yeni yasada kuruculuk şartları ile ilgili düzenlemede iki yenilik göze çarpmaktadır. Bunlar:

a) Kuruculuk şartları özellikle alınmaması gereken cezalar bakımından sadeleştirilmiştir. Ancak zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan ceza almama koşulu yerini korumuştur.

b) Ancak Türk vatandaşı olmak, okuryazar olmak, kamu hizmetlerinden mahrum olmak gibi koşullar kaldırılmıştır.

c) İşkolunda fiili çalışma koşulu kaldırılarak herhangi bir işkolunda fiili çalışma sendika kurma ehliyetine sahip olmaya yetecektir.

3.Sendika Organlarına ilişkin düzenlemeler:

Burada da önemli değişiklikler yapılmıştır:

a) Bundan böyle Şubelerin kurullarının (yönetim, denetim, disiplin) üye sayıları üçten az beşten fazla olamaz.
      
b) Disiplin Kurulu üyeleri de bundan böyle kurucularda aranan koşulları taşıyacak ve doğal delege olarak genel kurullara katılacaktır.
        
c) Sendika ve şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin görevleri, milletvekili veya belediye başkanı seçilmeleri hâlinde kendiliğinden son bulur hükmü varlığını korurken, bundan böyle Belediye ve il genel meclisine üyelik sendika yöneticiliğini etkilemeyecektir. Eski yasada genel ve yerel seçimlere adaylık halinde dahi sendika yönetim ve denetim kurulu görevleri askıya alınmaktaydı.

d) Karar  alma yeter sayısı, sendikanın feshi, birleştirme, tüzük değiştirme gibi bazı nitelikli işlemlerinde tüzükte daha nitelikli bir çoğunluk öngörülmüyorsa üye ya da delege sayısının salt çoğunluğu olacaktır.

4.Genel kurulun görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeler:

Buradaki en önemli değişiklik; eskiden Genel Kurulun devredemeyeceği yetkilerden olan şube birleştirme ve kapatma yetkisinin, yeni yasa hükmü ile tüzük ve genel kurulun belirlediği koşullar çerçevesinde Genel Yönetim Kuruluna devredilebilmesidir.

5.Genel kurul toplantılarıyla ilgili düzenlemeler:

a)  Yeni yasa ile Olağan genel kurulların toplantı süresi yine en geç dört yılda olacaktır.

b) Olağanüstü genel kurul ile ilgili yeni bir düzenleme söz konusudur. Buna göre, olağanüstü genel kurullar, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hâllerde ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine altmış gün içinde yazılı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere toplanır. Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınacaktır.

Eskiden yasada hüküm olmaması nedeniyle Dernekler ve Medeni Kanunları’ndaki hükme göre, çağrıdan itibaren en geç otuz gün içinde yapılması gerekirken, yeni Yasa ile bu süre altmış güne çıkarılmıştır.

c) Genel kurulun yapılacağını ilgili mülki amire bildirme ve genel kurullardaki seçimlerin sadece hafta sonu günlerinden birinde yapılması zorunluluğu kalktı.

6.Genel kurul dışında yapılan delege seçimine ilişkin düzenleme:

Genel kurul dışında yapılan (yani işyerlerinde yaptığımız) delege seçimlerine ilişkin olmak üzere bir yargı denetimi yolu getirilmiştir. Buna göre, seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün içinde yapılacak itirazlar; mahkeme tarafından kesin olarak karara bağlanacak, delege seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesi hâlinde, seçimler on beş gün içinde yenilenecektir.
Eskiden delege seçimlerine ilişkin itirazlar için yargı yoluna gitmek yasada yazılı olmasa da mümkündü. Ancak iç başvuru yollarının tüketilmesinden sonra yargıya başvuruluyordu. Yeni hükümle birlikte sendikaların iç başvuru yollarının önemini ortadan kaldıracak bir biçimde itiraz oldukça kısa sayılacak bir süreye bağlanmış ve temyize kapalı bir yargı yolu öngörülmüştür.

7. Üyelik, üyeliğin sona ermesi ve askıya alınmasına ilişkin düzenlemeler:

a) İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilecektir. Bu konuda yasa değişikliğinden önce de yargı benzer şekilde karar vermekteydi. İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları hâlinde sonraki üyelikler geçersizdir.

b) Yasadaki en önemli değişikliklerden biri noter koşulunun kalkmasıdır. Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılacaktır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılacaktır.

c) Keza işçiler, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle sendikadan istifa edebilecektir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan istifa bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

İstifa, eskiden olduğu gibi sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. İstifa eden işçinin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.

d) İşçi sendikası üyesinin bir yılı geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini etkilemeyecektir. Bu hüküm eskiden Yargıtay kararları ile uygulanırken artık Yasa hükmü halini almıştır.

e) Kanuna koyulan geçici madde hükmüyle üyelik ve istifa işlemleri 6 Kasım 2013’ e kadar eski usullere göre yapılmaya devam edilecektir.

8.Üyelik aidatına ilişkin düzenlemeler:

a) Yeni yasayla üyelik aidatının miktarı sendikaların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurulları tarafından belirlenecektir. Bununla üyelik aidatında ki 1 günlük ücret sınırı kaldırılmaktadır.

b) Yeni yasada sendikanın yazılı başvurusuna rağmen ödenmesi gereken aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen bir ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödemekle yükümlüdür hükmü getirilmiştir. İlk bakışta yeni getirilen “bildirim şartı aranmaksızın “ ifadesi sendikalar için lehte getirilen bir hüküm gibi gözükse de halen mevcut yargı uygulaması da bu yöndedir.

9.Güvencelere ilişkin düzenlemeler:

a) Sendika yöneticilerinin güvencesi:

*Yeni yasa ile “işçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır” hükmü getirilmiş bu konuda yargının uzun bir süreç sonunda vardığı sonuç yasa hükmü haline getirilmiştir.

*Sendika yöneticileri,  dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin feshedip kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

* Sendika yöneticileri, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanacaktır.

* Sendika yöneticileri, sendika tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi hâllerinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilecektir. İşveren, talepten itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılacaktır. Bu hükümle başvuru süresi aynı kalmış ancak işverenin işe başlatma süresi kısaltılmıştır. İş akdinin fesih edilmiş sayılması ise daha önce yargının vardığı sonucun yasalaştırılmasıdır.

b)Temsilcilerin güvencesi:

*Yeni yasada tek olumlu düzenleme bu olmuştur diyebiliriz. Daha önceki düzenlemeye dönülerek bundan böyle; işveren, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemeyecektir. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde, temsilci veya üyesi bulunduğu sendika fesihin iptali ve işe iade için dava açabilecektir.

*Temsilcinin işe iadesine karar verilirse fesih geçersiz sayılarak temsilcilik süresini aşmamak kaydıyla fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi arasındaki ücret ve diğer hakları ödenecektir. Kararın kesinleşmesinden itibaren altı iş günü içinde temsilcinin işe başvurması şartıyla, altı iş günü içinde işe başlatılmaması hâlinde, iş ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek ücreti ve diğer hakları temsilcilik süresince ödenmeye devam edilir. Bu hüküm yeniden temsilciliğe atanma hâlinde de uygulanacaktır.

*İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin işyerini değiştiremeyecek veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamayacaktır. Aksi hâlde değişiklik geçersiz sayılacaktır.

*Bu düzenlemelerden işyerlerinde çalışan amatör sendika yöneticileri de yararlanacaktır.

10.Sendikal tazminata ilişkin düzenlemeler:

a) Bu düzenleme yeni yasanın en çok eleştiriye uğradığı bölümlerden biridir.

b) İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamayacak yapar ise;

* İşverenin fesih dışındaki davranışlarına karşı işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminat dava açma hakkı doğacaktır. Yasa burada 30’ dan küçük işyerini kapsama almama gibi bir ayrım getirmemiştir.

*  İşveren yukarıdaki saiklerle fesih işlemi yapar ise 4857 sayılı Kanunun 18, 20 ve 21 inci madde hükümlerine göre işe iade davası açabilecektir. Bu da 30’dan az işçi çalıştıran iş yerleri bakımından sendikal nedenle atılan işçilerin işe iade davası açamayacağı anlamına gelmektedir.

* Açılan işe iade davasında iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın en az 12 aylık ücret tutarında sendikal tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ( 4-8 ay tutarındaki) tazminata hükmedilmez.

*İşçinin 4857 sayılı Kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez. Fesih dışındaki uygulamalarla ilgili olarak 30’dan az işçi çalıştıran işyerleri için bir kısıtlamanın olmaması göz önüne alınarak buralarda çalışıp iş akdi feshedilen işçilerin de sendikal tazminat alabileceği sonucuna varılabilir. Aksi yönde bazı görüşler var ise de sendikamızın resmi görüşü bu olmalıdır.

*İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür.

11.Temsilcisinin atanmasına ilişkin düzenleme:

Buradaki en önemli düzenleme, sendika tüzüğünde işyeri sendika temsilcisinin seçimle belirlenmesine ilişkin hüküm bulunması hâlinde, seçilen üye temsilci olarak atanır hükmüdür. Sendikamızın uygulaması yasa hükmü haline gelmiş durumdadır. Atanacak temsilci sayılarında bir değişiklik bulunmamaktadır.

12.Sendikaların denetimine ilişkin düzenlemeler:

*Yasanın yeni düzenlemesi ile birlikte denetim kurullarının görev ve yetkileri devam etmekle birlikte bir dış denetim mekanizması da getirilmiştir.                      

*Buna göre sendikaların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç iki yılda bir 3568 sayılı Yasaya göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılacaktır. Bu denetimin yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

*Sendikalar, faaliyet, dış denetim ve denetleme kurulu raporları ile genel kurul kararlarını uygun vasıtalarla derhâl yayınlamak zorunda kalacaktır

*Yeni yasa ile Sendikalara en geç iki yılda bir olmak üzere Yeminli Mali Müşavir denetimi zorunlu tutulmaktadır. Eski yasa ile delegelere gönderilmesi zorunlu olan Yönetim ve denetim raporları gibi dış denetim raporu da gönderilecek ve diğer raporlar gibi Genel Kurulda görüşmeye açılacaktır.

Toplu Sözleşme Hukukunda Yapılan Düzenlemeler

1.İşyerinin veya bir bölümünün devrine ilişkin düzenlemeler:

Yeni yasada  getirilen bir düzenleme ile toplu iş sözleşmesi bulunan bir işyerinin (veya işyerinin bir bölümünün) devri halinde:

a) Devralan işverenin aynı işkoluna giren işyeri veya işyerlerinde yürürlükte bir toplu iş sözleşmesi var ise, devralınan işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar, iş sözleşmesi hükmü olarak,

b) Devralan işverenin işyerlerinde uygulanan bir toplu iş sözleşmesi yok ise, devralınan işyerindeki toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar toplu iş sözleşmesi hükmü olarak devam edecek;

c) Toplu iş sözleşmesi bulunmayan bir işyerinin işletme toplu iş sözleşmesi tarafı olan bir işverence devralınması durumunda ise, -devralınan-işyeri, işletme toplu iş sözleşmesi kapsamına girecektir.


2.Toplu iş sözleşmesinden yararlanma ile ilgili düzenlemeler:

Bu konuda yasayla iki düzenleme getirilmiştir:

a) İmza tarihinden önceki dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma” talepleri toplu sözleşmenin imza tarihi itibarıyla hüküm doğuracaktır. Bu düzenleme esas itibariyle yargının yerleşmiş içtihatlarıyla uygulana gelen durumun yasalaştırılmasından ibarettir. 

b) Eski yasada üyelik aidatının 2/3’ü olan “dayanışma aidatı” miktarı, yeni yasa ile üyelik aidatı miktarını aşmamak üzere sendika tüzüklerine bırakılmıştır.

3.Yetki barajlarına ilişkin düzenlemeler:

Toplu iş sözleşmesi yapmanın iki önkoşulundan biri olan işkolu barajına ilişkin hususlar yukarıda ifade edilmişti.
İşyeri/işletme barajı ise işyerinde değişmemiş (%50+1), ancak işletmede %40’a düşürülmüştür. İşletmelerde çoğunluk tespiti %40 barajını aşan en çok üyeye sahip sendika lehine yapılacaktır.


4.Yetki itirazlarına ilişkin düzenleme:

Eski yasada çoğunluk tespiti isteyen bir sendikanın olumsuz tespite karşı açacağı itiraz davasının başka sendikalara ve işverene ihbarı gerekmezken, yeni Yasada itiraz davasına bakan mahkemeye bu ihbar görevi verilmiştir.

Keza, eski yasa döneminde davanın sonunda mahkemenin verdiği karar, olumsuz tespitin iptalinden ibaret iken yeni yasaya göre mahkemenin olumsuz tespitin iptalini isteyen sendikanın çoğunluğa sahip olduğunu tespit etmesi (ve tabii hükmün de kesinleşmesi) halinde ilgili sendikaya doğrudan yetki belgesi verilecek, Bakanlığın yeniden bir çoğunluk tespiti işlemi yapması gerekmeyecektir.


5.Toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili bazı düzenlemeler:


a) Yeni Yasa ile toplu görüşmelere bir süre sınırı konulmuştur. Bu süre, ilk toplantı tarihinden itibaren 60 gündür.

b) Eski Yasada görevli makama tevdi edilecek imzalı sözleşme sayısı üç iken, yeni Yasada bu sayı ikiye düşürülmüştür. Çünkü görevli makamca TÜİK’e de bir nüsha gönderilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

c) İlk toplantı tarihinden itibaren 60 gün içinde taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, 2822’ye göre resmi arabulucu istemek sadece mümkün idi; yeni Yasada ise zorunluluk oldu. Öyle ki, 60 günü izleyen 6 iş günü içinde bu zorunluluk yerine getirilmezse sendikanın yetkisi düşmektedir.


6.Grev oylamasıyla ilgili düzenleme:

Eski Yasada grev oylaması yapılması ve oylama sonucunun “greve hayır” çıkması halinde YHK’ya başvurmak için öngörülen süre  15 gün iken, yeni Yasada 6 iş gününe düşürülmüştür. (Her iki düzenlemede de bu başvurunun yapılmaması yetki düşmesine yol açmaktadır.)


7.YHK ile ilgili düzenlemeler:

YHK konusundaki yeni Yasada en önemli yenilik ve fark  şudur: YHK’ya intikal etmiş uyumazlık konusunun tarafı olan sendikanın (örneğin Genel-İş’in) bağlı bulunduğu işçi konfederasyonunun (örneğin DİSK’in), YHK’nın oluşumunda yer alan işçi sayısı en yüksek konfederasyondan (günümüz itibarıyla Türk-İş’den) farklı olması halinde, uyuşmazlık konusu sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyonca (örneğimizde DİSK’çe) seçilecek bir üye, en çok üyeye sahip konfederasyonca kurula verilmiş ikinci üyenin (Türk-İş mensubunun) yerine Kurul üyesi olarak toplantıya katılacaktır.


8.Grev kararına ilişkin düzenlemeler:

a) Grev kararı, resmi arabulucu uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren, 2822’ye göre ikinci 6 iş günü içinde alınmak zorunda iken, yeni Yasaya göre 60 gün içinde alınabilmektedir.

b) 2822’ye göre grev kararı, grev kararının karşı tarafa tebliğinden itibaren 60 gün içinde uygulamaya koyulabiliyor iken, yeni yasaya göre uyuşmazlık tutanağının sendikaya tebliğinden itibaren 60 gün içinde uygulamaya koyulabilecektir.

c) Önceki Yasaya göre hem grev kararı hem de grevin uygulanacağı tarih (grev uygulama kararı) noter aracılığı ile karşı tarafa tebliğ edilmek zorunda iken, yeni Yasaya göre grev kararının notere tevdii, hatta karşı tarafa tebliği dahi zorunlu değildir.

9.Grev oylamasına ilişkin düzenlemeler:

a) Grev oylaması talebi 2822’ye göre mahallin en büyük mülki amirine yapılır iken, yeni Yasada bu merci görevli makam (İşkur İl Müdürlüğü) olarak belirlenmiştir.

b) Grev oylamasının sonucu değerlendirilirken, 2822’ye göre grev ilanının-işyerinde-yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğu (nun greve HAYIR demesi) aranırken, yeni Yasada oylamaya katılanların salt çoğunluğu(nun greve HAYIR demesi) yeterli görülmektedir.


10.Grev yasaklarına ilişkin düzenlemeler:

a) 2822’de grevin yasak olduğu işler, yerler ve geçici grev yasaklarını düzenleyen üç madde, yeni Yasada tek maddede birleştirilmiş; bu arada işlerden noterlik hizmetleri ile, yerlerden eğitim ve öğretim kurumları ile hastane dışındaki kimi sağlıkla ilgili işyeri (örneğin eczaneler) grev yasağı kapsamından çıkarılmıştır.

b) Yangın, su baskını, deprem vb. doğa olaylarının gerçekleştiği hallerde, bu durumun devamı süresince Bakanlar Kurulu’nca konulabilecek geçici grev yasağında, 2822’ye göre bu yasağın altı ayı doldurmasından itibaren 6 iş günü içinde YHK’ya başvurmak gerekiyor iken, yeni Yasaya göre, yasağın kalkmasından itibaren 60 gün içinde ( 6 iş günü önce karşı tarafa bildirilmek kaydıyla) grev uygulamasına devam edilebilecektir.


11.Grev ertelemesine ilişkin düzenlemeler:

Karar verilmiş veya başlanmış olan bir grevin genel sağılığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte olması halinde Bakanlar Kurulu’na tanınmış olan 60 gün süre ile grevi erteleme yetkisi, 2822’de olduğu gibi yeni Yasada da aynen yer almıştır; iki farkla:

a) Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamamış ise, 2822’ye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na tanınmış olan YHK’ya başvuru yetkisi, yeni Yasada taraflara (işveren ve sendikaya) tanınmıştır.

b) Taraflara tanınan YHK’ya başvuru yetkisinin erteleme süresinin bitiminden itibaren 6 iş günü içinde kullanılmasına “işçi sendikasının yetkisinin düşmesi” müeyyidesi eklenmiştir


12.Grev ile ilgili diğer hususlardaki düzenlemeler:

a) 2822’deki; “Bu işyerinde grev vardır” ibaresinin dışındaki afiş, pankart vb. yasağı ile işyeri ve çevresinde grevciler veya grev gözcüleri için kulübe, baraka, çadır gibi barınma vasıtaları kurma yasağı yeni Yasada yer almamaktadır.

b) Uygulanmakta olan bir grevi sona erdirme kararı, 2822’ye göre en az bir mahalli gazetede ilan edilmek zorunda idi ve grev bu ilanla sona ermekte idi. Yeni Yasada ise, gazetede ilan zorunluluğu kaldırılmış ve grevin, görevli makamca işyerinde yapılacak ilanla sona ereceği düzenlenmiştir.

c) Grevi uygulayan sendikanın grevin uygulandığı işyerindeki üyesi işçilerin dörtte üçünün sendika üyeliğinden ayrıldıklarının tespiti halinde ilgililerden birinin başvurusu üzerine mahkemece grevin sona ereceğine karar verileceği hususu her iki yasada da yer almaktadır.

Ancak, 2822’de hangi tarihteki üye sayısının baz alınacağı belirli değilken, yeni Yasada, “yetki tespiti için başvurulan tarih” kriteri getirilmiştir.


13.Yasanın uygulamasına ilişkin cezalar:

Eski yasada öngörülen hapis cezalarının tümü para cezasına dönüştürülmüştür.Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ)
Çankırı Caddesi No:28 Kat:8 06030 Ulus \ ANKARA
Telefon:(312) 309 15 47 (6 hat) Faks:(312) 309 10 46
Elektronik Posta: basin@genel-is.org.tr

 
İş bu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içeriği Kaynak gösterilmeden başka sitelere, yazışma gruplarına, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde kullanılamaz, basılıp çoğaltılamaz. Genel İş Sendikası 2008
Her türlü öneri, istek ve düşüncelerinizi belirtmek için basin@genel-is.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.
  Web Tasarım