23-04-2014 - 14:56  |  Site içi Arama  |  English  
 
 
 
 
 
DİSK/GENEL-İŞ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
2014 Yılı İçin Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları
[Tüm Duyurular]
 
 
« Nisan 2014 »
Pzt Sal Çrs Prs Cum Cmt Pzr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
İşyeri Temsilciliği
Yazı boyutu seç:
YazdırSayfayı Yazdır  Önceki SayfaÖnceki Sayfa

Genel-İş Sendikası
İşyeri Sendika Temsilcileri ve İşyeri Temsilciler Kurulu ile
Şube Temsilciler Kurulu Yönetmeliği

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm/Amaç, Kapsam ve
İşyeri Sendika Temsilcileri ile İlgili Hükümler

Madde–1: Amaç - 1
Madde–2: Kapsam - 1
Madde–3: İşyeri Sendika Temsilcilerinde Sendikanın Aradığı Nitelikler - 2
Madde–4: İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçimi, Atanması ve Atanma Zamanı - 3
Madde–5: İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçimine İlişkin Esaslar - 4
Madde–6: İşyeri Sendika Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri - 5
Madde–7: İşyeri Sendika Temsilcilerinin Görev Süresi ve Görevden Alma - 7

İkinci Bölüm
İşyeri Temsilciler Kurulu ile İlgili Hükümler

Madde–8: İşyeri Temsilciler Kurulu ve Çalışma Yöntemi - 8
Madde–9: İşyeri Temsilciler Kurulunun Görev ve Yetkileri - 9

Üçüncü Bölüm
Şube Temsilciler Kurulu ile İlgili Hükümler

Madde -10: Şube Temsilciler Kurulun Oluşumu ve Çalışma Düzeni - 12
Madde–11: Şube Temsilciler Kurulun Görevi - 13

Dördüncü Bölüm

Diğer Hükümler 
Madde–12: Bildirim - 13
Madde–13: Birden Fazla Görev - 14
Madde–14: Yürürlük  - 14 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 1
AMAÇ

Sendikanın işyerlerindeki en temel örgüt birimi olan işyeri temsilciler kurulunu güçlendirmek; demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilke ve anlayışının doğru biçimde gerçekleşmesini ve temsilcilerin sendikal mücadelede etkin olmalarını sağlamak;
Şube yönetim kurulu’nun gerçekçi ve sağlıklı kararlar alabilmesi için şube danışma organı olarak şube temsilciler kurulu’nun çalışmalarını düzenlemektir.
MADDE 2
KAPSAM
Sendikalar Yasasının ilgili maddeleri ile Sendika Anatüzüğünün 44, 45 ve 46. maddeleri çerçevesinde ve Anatüzüğün 72. maddesi uyarınca çıkarılan bu yönetmelik; işyeri temsilciler kurulunun oluşumu ve görevleri; işyeri sendika temsilcilerinin seçimi, atanması, görev ve sorumlulukları, görevden alınmaları ile şube temsilciler kurulu’nun çalışma düzeni ve kurallarıyla ilgili hükümleri kapsar.
MADDE 3
İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNDE SENDİKANIN ARADIĞI NİTELİKLER

İşyeri temsilciler kurulunda görev alacak temsilcilerde aşağıdaki koşullar aranır:

 1. O işyerinde en az altı aydır çalışır olmak,
 2. DİSK’in ilkelerine ve Sendika Anatüzüğünün 4. maddesinde belirlenen Sendikanın amaç ve ilkelerine bağlı olmak,
 3. İşçi sınıfının birliğine, örgüt disiplinine ve sendikanın mücadele anlayışına bağlı olmak,
 4. Çalışma mevzuatına ait konularda asgari bilgi sahibi olmak,
 5. Bilgi, beceri ve deneyim bakımından işyeri sendika temsilciliği yapabilecek niteliklere sahip olmak,
 6. Son iki yıl içinde Sendika disiplin kurullarında ihtar cezası dışında ceza almamış olmak,
 7. Sendikalar Yasasının 5. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

MADDE 4
İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİ,
ATANMASI VE ATANMA ZAMANI
Sendika, 2822 sayılı Yasa’nın 16. maddesi uyarınca toplu sözleşme bağıtlamak üzere yetki belgesi aldığı tarihten itibaren işyeri sendika temsilcisi atama yetkisi kazanır.
İşyeri sendika temsilcileri, kural olarak Sendikalar Yasasının 34. maddesinde belirtilen sayılara göre işyerinde yapılan seçimle belirlenir ve Genel Yönetim Kurulunca atanırlar. Ancak Genel Yönetim Kurulu, doğrudan ya da şubenin talebi üzerine işyeri özelliklerinin, örgütlenme gereklerinin ve Sendikanın çıkarlarının gerektirdiği durumlarda, doğrudan atama yoluna da gidebilir. İşyeri sendika temsilcilerinin doğrudan atanmaları durumunda ilgili şubenin de görüşü alınır.
Temsilci seçimleri, yetki belgesinin alınmasını takip eden günlerde yapılabileceği gibi, toplu sözleşmenin imzalanmasını takip eden günlerde de yapılabilir. Seçim zamanı işyerinin ve ilgili şubenin ihtiyaçlarına göre şubelerce belirlenir.
Eğer seçimler toplu sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılacaksa, yetki belgesinin alınmasından sonra, bir önceki dönem atanan ve halen görevleri devam eden temsilciler, şubenin bildirmesi üzerine Genel Yönetim Kurulunca atanırlar. Şu kadar ki, bu temsilcilerin görev süresi, toplu iş sözleşmesinin imzalanması sonrasında yapılacak seçime kadardır.
Temsilci sayısının birden fazla olduğu işyerlerinde temsilciler, kendi aralarında bir baştemsilci seçerler.
MADDE 5
İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ SEÇİMİNE İLİŞKİN ESASLAR

İşyeri sendika temsilcileri seçimleri Sendikanın yetki belgesini almasından itibaren en geç bir ay içinde yapılır.
Şube yönetimi, işyerinde üyelerin çoğunluğunun katılabileceği bir tarih belirleyerek, bu tarihi, seçilecek temsilci sayısını, adaylarda aranan koşulları seçimlerden en az yedi gün önce tüm üyelerin görebileceği yerlerde ilan eder, ilan ile birlikte işyerine ait üye listesini aynı yerde askıya çıkarır ve seçim tarihini işverene bildirir.
Üyeler, askı günü dâhil olmak üzere, üç gün içinde listeye yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar şube yönetim kurulu tarafından iki gün içinde kesin karara bağlanır.
Seçimler gizli oy, açık sayım esasına göre şube yönetim kurulu denetiminde yapılır.
Üyeler, seçim sonuçlarına seçim günü dâhil olmak üzere üç gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Şube yönetim kurulu bu itirazları iki gün içinde kesin olarak karara bağlar.
Seçilenler, seçim sonuçlarının Sendika Genel Merkezine ulaşmasının ardından Genel Yönetim Kurulunca işyeri sendika temsilcisi olarak atanırlar. Şu kadar ki, Genel Yönetim Kurulunun bu yönetmeliğin dördüncü maddesindeki doğrudan atama yetkisi saklıdır.
MADDE 6
İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

İşyeri sendika temsilcilerinin görevleri şunlardır:

 1. İşyeri temsilciler kurulu çalışmalarına etkin olarak katılmak; görev almak,
 2. İşyerindeki üyelerin sözleşme ve yasalar uyarınca belirlenen hak ve yararlarını işverene karşı korumak, uygulamada birlik ve etkinlik sağlamak,
 3. İşyerinde Sendikanın güçlenmesi için gerekli mücadeleyi sürdürmek, işyerinde çalışan işçilerin tamamının, Genel-İş’e üye olmasını sağlayarak Örgütün gelişmesine katkı sunmak,
 4. İşçi ve işveren arasındaki diyalogu sağlamaya dönük çaba içinde olmak, çalışma ilişkilerinin düzenli ve verimli sürdürülmesine yardımcı olmak,
 5. Sendikanın gücünü, bütünlüğünü, etkinliğini ve saygınlığını korumak,
 6. Toplu sözleşmelerin kendilerine verdiği görevleri yerine getirmek,
 7. İş, işyeri, işveren ve üyeler hakkında şube yönetim kurulunun gerçekçi bilgiler edinmesine etkin biçimde yardım etmek,
 8. Üyelerde sınıf bilincinin yaratılması, pekişmesi ve kökleşmesi, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının güçlenmesi ve işçi sınıfının her türden gerici, tutucu ve baskıcı ideoloji ve eğilimlerin saldırı ve etkilerinden korunması için yol gösterici, ikna edici ve güven duygusu aşılayıcı çabalarda bulunmak,
 9. İşyerine diğer bütün işçiler gibi zamanında gelmek, görevleri dışında, işçilerle birlikte bulunmak,
 10. Şube yönetim kurulu’nun belirlediği tarihlerde şube temsilciler kurulu toplantılarına katılmak,
 11. İşyeri sendika temsilcileri, kolektif çalışma esaslarını dikkate alarak faaliyetlerini şube yönetim kurulunun bilgisi dâhilinde ve şube yönetim kurulu ile işbirliği içinde yürütmekle yükümlüdür.
 12. Sendika Anatüzüğünün, şube yönetim kurulunun ve işyeri temsilciler kurulunun ve toplu iş sözleşmesinin kendilerine verdiği diğer görevleri yapmakla yetkili ve görevlidirler

MADDE 7
İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV SÜRESİ VE GÖREVDEN ALMA
İşyeri sendika temsilcilerinin görevi, toplu iş sözleşmesi için yetki belgesi alınmasının ardından yönetmeliğin 3 ve 4. maddelerindeki hükümlere göre atanmalarıyla başlar ve sonraki dönem için yetki belgesi alındıktan sonra yine aynı usule göre yeni temsilcilerin atanmasına kadar devam eder. İşyeri sendika temsilcilerinin sonraki dönemde de atanmalarında engel yoktur.
Görevlerinde başarı sağlayamayanların, seçildikten sonra 8. maddede sayılan niteliklerini yitirenlerin, haklarında işyerindeki üyelerin salt çoğunluğunca imzalı ve gerekçeli olarak görevden alınma istemi bulunanların veya ilgili şube yönetim kurullarınca görevden alınması gerekli görülenlerin temsilcilik görevleri şube yönetiminin istemi ve Genel Yönetim Kurulunun kararı ile sona erer.
Herhangi bir nedenle olağan görev süresinin bitiminden önce görevinden ayrılan ya da alınan temsilcilerin yerine, yine bu yönetmelik hükümlerine göre en geç iki ay içinde yeniden atanma yapılır. Yeniden atanması yapılan temsilcilerin görev süresi, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre kadardır.
İKİNCİ BÖLÜM
MADDE 8
İŞYERİ TEMSİLCİLER KURULU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ
İşyeri temsilciler kurulu, o işyerindeki işyeri sendika temsilcilerinden oluşur. kurul başkanı baştemsilcidir.
Temsilciler, aralarından birini baştemsilci olarak seçerler. Baştemsilci olarak atanan temsilci, temsilciler arasında eşgüdümü sağlamak, işyeri temsilciler kurulunu işler kılmak ve şube ile ilişkileri canlı tutmaktan birinci derecede sorumludur.
İşyeri temsilciler kurulu, işyerindeki genel durumu görüşmek, görüş alışverişinde bulunmak, işyeri sorunlarını ele almak, Sendikanın işyerindeki etkinliğini yükseltecek çalışmaları ve Sendika tarafından kendilerine verilen görevleri hakkıyla yerine getirebilmek vb. için, en az 15 günde bir olağan olarak, baştemsilcinin başkanlığında, toplanır. Toplantılar, daima somut ve ilerletici bir karara varacak biçimde yapılır.
Toplantılar şubeye rapor edilir.
İşyeri temsilciler kurulu, kolektif çalışma esaslarını dikkate alarak faaliyetlerini şube yönetim kurulunun bilgisi dâhilinde ve şube yönetim kurulu ile işbirliği içinde yürütmekle yükümlüdür.
MADDE 9
İŞYERİ TEMSİLCİLER KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

İşyeri temsilciler kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Toplantıları zamanında yapmak, İşyeri sendika temsilcilerinin görevlerini düzenlemek, planlamak ve kurul üyeleri arasında işbölümü ve işbirliğini sağlamak,
 2. Üyelerle belirli aralıklarla toplantılar yapmak, bu toplantılarda üyelerin her türlü düşünce ve önerilerini alarak, bunları kurul toplantılarında değerlendirmek,
 3. İşyerinde bulunan taşeronların dökümünü (iş süresi, çalışan işçi sayısı taşerona verilen iş vb. her türlü bilgi) çıkarmak, bu konudaki değişiklikleri izlemek,
 4. Taşeron işçilerin örgütlenebilmesi için yürütülecek çalışmaları değerlendirmek,
 5. Toplu sözleşme çalışmaları ve görüşmeleriyle yakından ilgilenmek, bu konuda üyelerin taleplerini değerlendirerek şubeye rapor etmek, üyeleri bilgilendirmek,
 6. Toplu iş sözleşmesi ve Yasa gereğince oluşturulan kurulların çalışmalarını, işyeri sendika temsilcileri toplantılarında ele almak, kurulların oluşturulması ve daha iyi işler duruma gelmesi konusunda şubeye öneride bulunmak ve yardımcı olmak,
 7. Üst organ kararlarının ve şube yönergelerinin zamanında, bütünlük içinde ve üye tabanında en geniş katılımıyla hayata geçirilebilmesi için gerekli inisiyatifi kullanmak; üyeleri Sendika etkinlikleri konusunda aydınlatmak,
 8. Sendikanın yayınlarını (gazete, dergi, bülten, broşür, bildiri gibi) işyerlerinde dağıtmak, üyelerce okunup tartışılmasını sağlamak, bu yayınlara yazı, haber, resim vb. göndermek,
 9. Sendika aidatlarının Sendikanın ilgili banka hesabına zamanında yatırılmasını ve kesinti listelerinin Sendikaya iletilmesini sağlamak konusunda şube yönetimine destek olmak,
 10. Sendikanın düzenleyeceği eğitim çalışmalarına ve diğer etkinliklerine en geniş katılımın gerçekleşmesini sağlamak,
 11. İşyeriyle ilgili bütün konuları, bilgileri, durumları ayrıca kurul toplantılarını, alınan kararları, değerlendirme sonuçlarını vb. Şubeye rapor etmek,
 12. Şube temsilciler kurulu toplantılarına katılmak ve çalışma önerileri sunmak,
 13. Şube yönetim kurulunun verdiği diğer görevleri yapmakla yetkili ve görevlidirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MADDE 10
ŞUBE TEMSİLCİLER KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Şube temsilciler kurulu, Sendika Anatüzüğünün 46. maddesi uyarınca şube başkanın yönetiminde şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ve şubeye bağlı işyeri sendika temsilcilerinden oluşur. Şube temsilciler kurulu, şube kapsamında bir danışma kuruludur; şube yönetim kurulu çalışmalarına katkıda bulunacak tavsiye kararları alabilir ve bu kararlar şube yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.
Şube temsilciler kurulu, şube yönetim kurulunun çağrısı üzerine ve ilgili şubenin coğrafi konumu da değerlendirilerek yılda en az bir defa toplanır. Şube yönetim kurulu, şube temsilciler kurulunun toplanma tarihlerini yıllık şube çalışma programında belirler.
Şube temsilciler kurulu toplantılarının gündemi şube yönetim kurulu tarafından belirlenir ve şube temsilciler kurulu üyelerine makul bir süre öncesinde bildirir.
Toplantı sonuçları Genel Yönetim Kuruluna bir raporla bildirilir.
MADDE 11
ŞUBE TEMSİLCİLER KURULUNUN GÖREVİ

Şube temsilciler kurulunun görevleri şunlardır:

 1. İşyeri sendika temsilcileri arasında işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak,
 2. Şubenin örgütlenme, işyeri politikaları ve sorunları, toplu iş sözleşmeleri, üye ve temsilci eğitimleri konularındaki önerileri ile ilgili olarak görüş bildirmek,
 3. Şube çalışma programı önerisini görüşerek tavsiyede bulunmak,
 4. Sendika Anatüzüğünün 49. maddesi uyarınca oluşturulan bölge eşgüdüm kurulunun toplantıya çağırması durumunda, bu toplantılara katılmakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MADDE 12
BİLDİRİM

İşyeri sendika temsilcilerinin atamaları, Örgütlenme Dairesi tarafından ilgili işverene ve bölge çalışma müdürlüklerine iadeli taahhütlü olarak, şube başkanlıklarına diğer tebligat yöntemleriyle bildirilir.

MADDE 13
BİRDEN FAZLA GÖREV

Şube yönetim, denetim veya disiplin kurulunda görevli olanlar, zorunlu durumlarda ayrıca işyeri sendika temsilcisi olarak da görev üstlenebilirler.
MADDE 14
YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Genel Yönetim Kurulunun 13.08.2008 tarih ve 692 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve kabul tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.


Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ)
Çankırı Caddesi No:28 Kat:8 06030 Ulus \ ANKARA
Telefon:(312) 309 15 47 (6 hat) Faks:(312) 309 10 46
Elektronik Posta: basin@genel-is.org.tr

 
İş bu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içeriği Kaynak gösterilmeden başka sitelere, yazışma gruplarına, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde kullanılamaz, basılıp çoğaltılamaz. Genel İş Sendikası 2008
Her türlü öneri, istek ve düşüncelerinizi belirtmek için basin@genel-is.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.
  Web Tasarım