GEAD-2006/1

Bakanlar Kurulu’nun 22 Nisan 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı norm kadro kararı, belediye hizmetlerinde çalışan işçiler için ağır bir sömürü döneminin başladığını göstermektedir.
Karar’da “hizmet satın alma” ya da taşeronlaştırma varolan hukuka da aykırı olarak zorunlu bir uygulamaya dönüştürülmüştür.

Sendikamız ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Gelişme, Toplum Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (GETA) işbirliğiyle yürütülen “Belediye İstihdam Araştırması” Bakanlar Kurulu’nun bu kararından önce gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı belediye istihdamının biçim ve özelliklerini ortaya koymak; belediye hizmetlerindeki istihdam biçimlerinin belediye işçilerinin sendikal haklar, çalışma koşulları, ücretler ve işçi sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktı. Bu araştırma Genel-İş yayını olarak yayımlanarak örgütümüzün, sendikaların, ilgili akademisyenlerin kullanımına sunulmuştur.

  • Sunuş
  • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Üzerine Görüşler
  • Suya Yönelik Küresel Politikalar, Özelleştirmeler ve Halk Direnci
  • Bir İlkel Birikim Aracı Olarak Özelleştirme ve Taşeronlaştırma
  • Belediyelerde Farklı İşçi Statülerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
  • Belediye İstihdam Öyküleri: Belediye İstihdam Anketi Çalışma Gözlemleri
  • Devlet-Toplum İlişkilerinin Mekanında Dönüşüm: (Bölge) Kalkınma Ajanslar
GEAD-2006/1
EMEK Araştırma Dergisi
EMEK Araştırma Dergisi ''Teknoloji, Emek, Toplum'' Temalı Haziran Sayısı
Kriz ve İşçi Sınıfı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Hukuk ve İşçi Hakları
Yerel Yönetimler: Nereye?
İşçi Sınıfının Yeni Yüzleri
Toplumsal Eşitsizlik ve Sosyal Devlet
21. Yüzyılda Alternatif Sendikal Deneyimler ve Modeller
EMEK Araştırma Dergisi Haziran 2016
GEAD-2006/1
GEAD-2005/2
GEAD-2005/1