EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir

05/03/2019

Kamu hizmetlerini güçlendirmek – Toplumsal cinsiyet eşitliği için çifte kazanç

Birleşmiş Milletler Komisyonu Kadının Statüsü 63. Oturumu öncesi EPSU bilgilendirmesi

EPSU 49 Avrupa ülkesinden 8 milyon kamu hizmeti işçisini temsil etmektedir. Aynı zamanda ETUC üyesi ve PSI’ın Avrupa bölümü olarak da hem Avrupa düzeyinde hem de küresel düzeyde daha iyi ücretler ve daha iyi çalışma koşulları için mücadele etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği düzenli olarak bir araya gelen Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi aracılığıyla her zaman EPSU çalışmalarının merkezinde yer almıştır. Dolayısıyla EPSU, bu yılki temasını kamu hizmetlerine erişim olarak belirleyen Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumuna katkı sağlayacak bir konumdadır.

 Kamu sektöründe istihdamın niteliği ve kamu hizmetlerinin nitelik, erişilebilirlik ve vatandaşların alım gücü çerçevesinde sağlanması birbiriyle yakından ilgilidir. Çalışma koşulları kötüleşirse hizmetlerde de bu etki görülecektir. Kamu hizmetlerine doğru şekilde yatırım yapmak toplumsal cinsiyet bağlamında da zaruridir, böylece bir adımda iki soruna birden yanıt verilebilir.

  1. Kadınlar pek çok kamu sektöründe işgücünün çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu nedenle bu alanda yapılan işlerin ve çalışanların hakkının verilmesi (yeterli ücret düzeyi, çalışma koşulları, temsiliyet) kamu hizmetlerinde istihdam edilen kadınların (ve erkeklerin) çalışma koşulları ve insana yakışır işin teminatı için önemlidir.
  2. Bu koşulları sağlamak hizmetlerin niteliğine, dolayısıyla da hizmetten faydalananların yaşamına da olumlu katkı sağlamaktadır.
  3. Bunu başarmak için kamu hizmetleri, temsil ettiği dayanışma, eşit erişim, demokratik denetim gibi değerler doğrultusunda güçlendirilmelidir. Kadınların yararına bir bölüşümü sağlamak, kamusal fayda yaratmak ve sektördeki kadın işçiler için insana yakışır ücret ve koşullar sağlamak kamu-özel işbirlikleriyle değil yalnızca kamu yatırımları ile mümkün olabilir.

 1) Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamada kamu hizmetleri

Erişilebilir, ucuz ve nitelikli hizmet sağlamak toplumsal cinsiyet eşitliği yaratmanın anahtarıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Bakım Sektörü ve Bakım İşleri raporunda vurgulandığı gibi bakım ve sosyal hizmetler, ücretsiz emekle mücadeleye ve kadınların işgücüne daha güvenceli koşullarda katılımına katkı sağlar. Ancak kamu hizmetlerinin işlevi bunun da ötesine geçer. Nitelikli sağlık hizmetleri, içme suyu veya kamu yönetimi hizmetleri piyasaya dayalı alternatiflerin aksine kadınların refah düzeyinin pek çok yönüne ve kadın yoksulluğu ile mücadeleye katkı sağlar. Evrensel erişim ve kamu hizmetlerinin evrensel olarak sağlanması bu konuda çok önemlidir. Eurofound tarafından yapılan en son Yaşam Kalitesi Anketine göre insanların büyük çoğu en temel sağlık hizmetlerine erişimde bile zorluklarla karşı karşıyadır. Düşük gelirli haneler özellikle mesafe, bekleme süreleri ve pahalılık bakımından sorunlar belirtmiştir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ya da bu konuda duyarlı göstergelerin çoğu toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kamu hizmetlerinin rolünü kabul etmiştir. Örneğin EIGE Toplumsal Cinsiyet Endeksi toplumsal cinsiyete dayalı farklılıkları “karşılanmayan tıbbi ihtiyaçlar” bakımından ele alırken OECD Daha İyi Yaşam Endeksi su kalitesi, kirlilik ve güvenlik gibi göstergeleri de (hizmetlerin önemine işaret ederek) hesaba katarak toplumsal cinsiyet eşitliğine değinir.

“Eğitim, sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitliğini temel ilke edinen diğer sosyal hizmetler de dahil nitelikli, erişilebilir ve uygun fiyatlı kamu hizmetleri sağlamak için kaynak ayrılarak bu yöndeki çabaları güçlendirmek adına yeterli yatırımlar yapılması sağlanmalı” (CSW’nun 53. Oturum Sonuçları, 2009)

2) Kadınlar için insana yakışır işler bakımından kamu hizmetleri

Kadınlar kamu hizmetleri işçilerinin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Kadınların yoğunlukta olduğu sektörler ve meslekler genellikle az değer görmekte ve düşük ücretler (sonuç olarak cinsiyete bağlı farklar), daha kötü çalışma koşulları ve daha fazla güvencesizlik (dolayısıyla da sosyal korumaya, eğitim ve kariyer gelişimine erişimde eşitsizlikler), bölünmüş bir temsiliyet ve seslerini duyuramama ile karakterize olur. Kamu hizmetleri içindeki fazla payları nedeniyle kadın işçiler Avrupa ülkelerinde son yıllarda uygulanan ücret kesintileri, ücret dondurmaları, küçülme gibi, etkileri krizden yıllar sonra bile hissedilmeye devam eden kemer sıkma politikalarından ilk ve en fazla etkilenenler olmuştur.

Kamu hizmetlerinde istihdamın niteliğini artırmak sektördeki kadınların çalışmasına gereken değerin verilmesini ve işçilerin ekonomik bağımsızlığını sağlar. Bu, eşit işe eşit ücretin garanti altına alınması, (kadın) kamu hizmeti işçileri için güvencesiz çalışma ile mücadele edilmesi, kadınların becerilerinin ve çalışmalarının uygun şekilde değerlendirilmesi ve temsil ve toplu pazarlık hakkının güvence altına alınması için gereklidir.

“(…) kadınlar, sağlık ve sosyal hizmet sektörlerinde istihdam edilenlerin çoğunluğunu oluşturmakta; bu sektörlerde çalışarak sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Bu sektörlere yapılan yatırımlar çalışma koşulları ve ücretleri iyileştirerek ve beceri ve kariyer gelişimi aracılığıyla kadınların ekonomik güçlenmeleri için fırsatlar yaratarak kadınların ekonomik gücünü artırabilir; ücretsiz ve kayıt dışı bakım rollerini insana yakışır işlere dönüştürebilir.” (CSW 61. Oturum Sonuçları, 2017)

3) Kamu hizmetleri = kamu yatırımı

Kamu hizmetlerini güçlendirmenin hem işçiler hem hizmetten yararlananlar için daha fazla eşitlik getirebilmesi ancak finansmanın, planlamanın ve denetimin ayrılacak kaynaklarla garanti altına alınması ile mümkün olabilir.

  • Kamu hizmetlerinin eşitliğe katkı sağlayan yönü bu hizmetlerin finanse edilme biçimi ile pekiştirilmelidir. Bu da elde edilen karların ve çevreye verilen zararın vergilendirilmesini de içeren adil ve artan oranlı vergi sistemi aracılığı ile olmalı; nitelikli, uygun fiyatlandırılmış ve erişilebilir kamu hizmetleri için kaynak yaratabilmek için yolsuzluk ve vergiden kaçınma ile mücadeleyi de içermelidir.
  • Pek çok araştırma, kamusal olarak sağlanan hizmetlerin özel şirketlere kıyasla daha iyi sonuçlar getirdiğini ve taşeronlaştırmanın veya özelleştirmenin verimlilikte bir kazanım getirmeyebileceğini ortaya koymaktadır. Avrupa Sayıştayı’nın 2018 AB kamu özel işbirlikleri hakkındaki özel raporu verimlilik ve maliyet bakımından sorunları belirterek kamu özel işbirliklerinin belli başlı sorunlara yanıt alınana kadar desteklenmemesini tavsiye etmektedir.

Birleşmiş Milletler yoksulluk ve insan hakları Özel Raportörü son raporunda temel kaynakların ve hizmetlerin özelleştirilmesinin insan hakları üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekmiş ve bu uygulamaları destekleyen aktörleri eleştirmiştir.

  • Kamu hizmetlerine yatırımın değerlendirilmesinde sadece kısa dönemli maliyet verimliliği değil, pek çok gösterge birlikte ele alınmalıdır. İnsanlar ve kamu hizmetlerinin temsil ettiği –toplumsal cinsiyet eşitliği de dahil- değerler maliyet unsurları veya meta değillerdir.

Tavsiyeler

BM CSW 63. Oturumu Ortak Sonuçları aşağıdaki noktaları kabul etmelidir:

  • Kamu hizmetlerine yapılacak kamu yatırımlarının toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından rolü ve kamu hizmetlerinde istihdamın niteliği ile sağlanan kamu hizmetlerinin niteliği arasındaki ilişki
  • Son dönem kemer sıkma politikalarının kamu hizmetlerinin ve kamu istihdamının niteliğini düşürmek suretiyle toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki yıkıcı etkisi
  • Kadınların yoğunlukta olduğu kamu hizmeti sektörlerinde düşük ücret ve kötü çalışma koşulları ile mücadele etmenin gerekliliği ve bunun toplumsal cinsiyete dayalı farklar ve emeklilik maaşlarındaki farklar bakımından sonuçları
  • Bu bağlamda toplu pazarlık ve sosyal diyalogun oynayabileceği rol.

 

Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!