Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı

25/03/2020

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’na göre; Corona’ya karşı mücadele ancak halk sağlığını, ücretleri ve istihdamı güvence altına alan kapsamlı bir  yaklaşımla başarılı olabilir. Ücretli hastalık izni, ücretsiz sağlık ve bakım hizmeti, gelir güvencesi, çalışma saatlerinin düşürülmesi gibi uygulamalar virüsün yaratacağı insani ve ekonomik krizin etkilerini azaltacaktır.

Uluslararası Sendikal Hareketin G20 Hükümetlerine Mektubu

G20 ülkelerinden ve dünyanın her yerinden işçileri temsil eden sendikalar, G20 liderlerine eşgüdümlü hareket etme çağrısı yapmaktadır. COVID-19 salgınına kapsayıcı bir yaklaşımla karşılık verebilmek adına, evrensel halk sağlığının yanı sıra tüm çalışanların ücretleri ve işleri koruma altına alınmalıdır. Bu, işletmelerin ve reel ekonominin istikrarı için de kilit noktadır.

Ülkelerinizde sağlık sistemlerinin ve salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan işçilerin ihtiyacı olan yaşamsal desteği sağlama konusunda kararlı biçimde harekete geçmiş olanlarınıza teşekkür ederiz. Şimdi sizlerden, bu eşgüdümü diğer hassas durumdaki ülkelerle ivedi bir işbirliğine girmek için genişletmenizi ve birlikte hareket etmenizi talep etmekteyiz.

Benzer şekilde işçiler adına aşağıdaki önlemleri uygulamaya koyanları da takdir ediyoruz. Hepinizi bu önlemleri, istihdam ilişkisine bakılmaksızın, tüm işçilerin faydalanacağı şekilde genişletmeye çağırıyoruz. Freelance çalışanlar, dijital platform işçileri, geçici işçiler, göçmen işçiler, kendi hesabına çalışanlar ve kayıtdışı işçilerin tamamı bu güvenceye ihtiyaç duymakta ve reel ekonomi de çalışan ailelerinin temel mal ve hizmetlere erişme ve faturalarını ödeyebilme kapasitelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu önlemlerin etkili olabilmesi ve toplumsal olarak destek görmesi için ise sosyal diyalog aracılığıyla sosyal tarafların sürece dâhil edilmesiyle hayata geçirilmesi gerekmektedir.

  • İlk gün itibariyle ücretli hastalık izni
  • Ücret/gelir koruması
  • Gerekli durumlarda çalışma saatlerinin düşürülmesi, hükümet desteğiyle gelir güvencesinin azami düzeye çıkarılması
  • İpotek (mortgage), kira ve borç gibi konularda indirim veya dondurma
  • Evrensel sosyal koruma ve sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim
  • Sağlık, süpermarket, eczane ve diğer temel hizmetlerde çalışan işçilere çocuk bakım hizmeti desteği

İşletmelerin de desteğe ihtiyacı olabileceğinin farkında olmakla beraber hükümetleri özellikle, küçük ve orta ölçekli işletmelere öncelik vermeye ve destek sağlanan tüm işyerlerini istihdamın ve işçilerin korunması için yukarıda listelenen önemleri sağlamalarını zorunlu kılmaya davet ediyoruz. Devlet desteğini alan hiçbir şirketin işçileri işten çıkarmasına veya ücretsiz izne ayrılmaya zorlamasına izin verilmemelidir!

Sizden çokuluslu şirketlere yönelik talebimiz ise, ülkelerinizde merkezleri bulunan bu şirketlerin tedarik sözleşmelerinden doğan ve tedarik zincirlerinde çalışan işçilere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamanızdır.

Gelişmekte olan ekonomilere yönelik sağladığınız insani desteklerde, herkes için sağlık hizmeti ile işsizlik geliri, çocuk koruma, annelik haklarının korunması ve emeklilik dâhil olmak üzere evrensel sosyal koruma kurumlarına ödenek sağlanmasına öncelik verilmelidir. İnsan yaşamı en büyük önceliktir.

Ayrıca Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE) gibi küresel işveren örgütleriyle mutabakat içerisinde olduğumuzu belirtir, özellikle tıbbi ürünler, gıda ve diğer temel malların tedarik hatlarının işler kılınması için küresel düzeyde bir eşgüdümün yaşamsal olduğunu vurgulamak isteriz.

Geçtiğimiz hafta COVID-19 ile ilişkili temel ürünlerin ihracatına yönelik kısıtlamaların artırılmasını endişe ile kaydettik. Üye sendikalarımız, ulaşım işçilerini etkileyen sınır kapatmalarından dolayı olağandışı gecikmeler yaşanmakta olduğuna dair bilgileri bizlerle paylaştılar. Bu durum ihtiyaç sahipleri, işletmeler ve işçilerin sağlık ve güvenliği için potansiyel bir felakettir.

Tamamen ulusal çıkarlara yönelme isteği her ne kadar anlaşılır olsa da, dünyanın bir virüsten alacağı zararı en aza indirme şansını en üst düzeye çıkarabilmek adına tedarik zincirlerinin küresel olarak bütünleşmiş yapısı dikkate alınarak tamamen ulusal üretime dönülemeyeceği görülmelidir.

Ayrıca hükümetlerinizden, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Dünya Bankası (WB) ve elbette Dünya Sağlık Örgiti (WHO) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde küresel düzeyde uyumlu bir çalışma yürütülmesini desteklemelerini talep etmekteyiz. Bu doğrultuda, destek kriterlerini sağlayan, zamanında ve insan odaklı bir şekilde atılacak adımlarla küresel düzeyde yaklaşımlar oluşturulabilir ve hizmetler sağlanabilir.

Bu süreçte Uluslararası Para Fonu (IMF) da önemli bir role sahiptir. Tüm doğrudan finansal destekler yukarıda listelenen öncelikleri kapsamalıdır. Sağlanacak destekle tüm merkez bankalarının farklı yaklaşımlarının koordine edilmesine ilişkin kapasite oluşturulması da istikrarın sağlanması bakımından bir o kadar yaşamsaldır. Bu kriz, toplamda, 2008/9 küresel ekonomik krizinin yarattığı ekonomik etki bakımından çok daha büyük sonuçlar doğurabilir, bu da birlikte hareket etmeyi zorunlu kılmaktadır.

Kısa vadeye yönelik bu çözümlerin ve halkı ve işletmeleri korumak için devreye soktuğunuz kapsayıcı teşviklerin ötesinde, sendikalar yaşamsal yeniden yapılanma politikalarının oluşturulmasında işverenlerle ve B20 ile sosyal diyalog içerisinde tüm desteği sağlamaya hazırdır.

COVID-19’un yaratacağı olası insani ve ekonomik tahribat ancak etkili bir küresel işbirliği ile kontrol altına alınabilir. Bu da hepimizin birlikte çalışmasını gerekli kılmaktadır.

Sharan Burrow, Uluslararası Sendika Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri

Pierre Habbard, OECD Sendika Danışma Komitesi (TUAC) Genel Sekreteri

Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!