Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?

26/06/2019

Uluslararası Çalışma Konferansı 2019: Daha Aydınlık Bir Gelecek İçin

108. Uluslararası Çalışma Konferansı 10-21 Haziran tarihleri arasında Cenevre’de düzenlendi. Konferans’ta her yıl olduğu gibi çalışma hayatına ilişkin tartışmalar yer aldı. Özellikle “İstihdamın Geleceği” ve “İşyerinde Şiddet ve Taciz” konuları ön plana çıktı. Türkiye, örgütlenme özgürlüğü ihlalleri nedeniyle Aplikasyon Komitesi’nde tartışıldı.

Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı konferansa DİSK Genel Sekreter Cafer Konca ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi Alaaddin Sarı, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) heyeti içinde katıldı.

Konferansın ana teması olan işin geleceği konusunun temelini Çalışma Yaşamının Geleceği Küresel Komisyonu tarafından hazırlanan ve konferans öncesinde yayımlanan “Daha Aydınlık Bir Gelecek İçin İşin Geleceği” başlıklı rapor oluşturdu. Konferansta değerlendirilen rapor çalışma hayatının gelecekte nasıl olması gerektiğini ve bu hedeflere ulaşmak için neler yapılması gerektiğini inceliyor.

ILO Uzmanlar Komitesi’nden Türk Hükümetine: Örgütlenme Özgürlüğünü Güvence Altına Alın

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uzmanlar Komitesi’nin Uluslararası Çalışma Konferansı’nda görüşülen Türkiye raporunda medeni haklara riayet etmenin örgütlenme özgürlüğünün vazgeçilmez temel önkoşulu olduğu, işçi örgütlerinin kurulması, üye olunması ve faaliyet göstermesi üzerindeki kısıtlamaların endişe verici olduğunu ifade etti.

Yürütülen görüşme ve tartışmalar ışığında Komite, hükümetten aşağıdaki konularda adım atmasını ve kaydettiği ilerlemeleri Uzmanlar Komitesinin Kasım 2019'daki toplantısına sunmasını talep etti:

 • Örgütlenme özgürlüğünün -hangi sendikaya üye olunduğuna bakılmaksızın-güvence altına alınabilmesi için medeni haklara riayet edilen normal koşullarda ve şiddet, baskı ile tehditlerin olmadığı bir iklimde uygulanabilmesinin sağlanabilmesi yönünde her türlü uygun önlemin alınması;
 • İşçi ve işveren örgütlerinin ve onların üyelerinin olağan yargı işlemlerinden ve hukuki süreçlerinden faydalanabilmesinin güvence altına alınması;
 • Herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan -kamu sektörü dâhil olmak üzere- bütün işçilerin, ILO sözleşmesine uygun biçimde yasalar ve uygulamalar düzeyinde, örgütlenme özgürlüğünden faydalanabilmesi için 4688 sayılı yasanın, en fazla temsile haiz işçi ve işveren örgütleriyle istişare ederek, gözden geçirilmesi;
 • 5 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin işçi ve işveren örgütlerini kapsam dışında bırakacak şekilde yenilenmesi;
 • Sendikaların kapatılması işleminin sadece mahkeme kararı sonucunda yapılması ve savunma hakkının bağımsız yargı aracılığıyla tamamen güvence altına alınması. 

Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncü Yıl Bildirgesi 2019,

ILO Yüzüncü Yıl Konferansı , Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi’nin kabul edilmesiyle sona erdi.

Bildirgenin amacı, çalışma yaşamının geleceğine insan merkezli bir bakış açısı ile tüm çalışanların yeterli şekilde korunmasını sağlamak için çalışma yaşamı kurumlarını güçlendirmek, tam ve üretken istihdamı teşvik etmek, insanların çalışma yaşamındaki değişimlerden faydalanmalarını sağlamak. Belirlenen eylem alanları şunlar:

 • Fırsatlar ve muamele konusunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi
 • Herkes için etkili hayat boyu öğrenme ve nitelikli eğitim
 • Kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal korumaya evrensel erişim
 • İşçilerin temel haklarına saygı
 • Yeterli asgari ücret
 • Çalışma süresinde azami sınırlar
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik
 • İnsana yakışır işi teşvik eden ve verimliliği artıran politikalar
 • Uygun gizlilik ve kişisel verilerin korunmasını sağlayan ve platform çalışması da dahil işin dijital dönüşümüyle ilgili çalışma yaşamındaki zorluk ve fırsatlara cevap veren politika ve önlemler.

İşyerinde Şiddet ve Tacize Karşı İlk Uluslararası Sözleşme

Konferansın bu seneki en önemli konularından biri “İşyerinde Şiddet Ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi” oldu.

Şiddet ve Taciz Sözleşmesi 2019 ile Şiddet ve Taciz Tavsiye Kararı 2019, Yüzüncüyıl Uluslararası Çalışma Konferansı’nın sonuncu gününde delegeler tarafından kabul edildi. Sözleşme 439 kabul, 7 red ve 30 çekimser oyla; Tavsiye Kararı ise 397 kabul, 12 red ve 44 çekimser oyla kabul edildi. Sözleşmeye göre,

-Çalışma yaşamındaki şiddet ve tacizin “insan hakları ihlali veya istismarı teşkil edebilir ve fırsat eşitliğine bir tehdittir, kabul edilemez ve insana yakışır işle bağdaşmamaktadır.

- “Şiddet ve taciz”, “fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, bunlarla neticelenen veya neticelenmesi muhtemel olan” davranış, uygulama veya tehditlerdir.

-Üye devletlerin“ genel bir sıfır tolerans ortamı” yaratma sorumlulukları vardır.

-Sözleşmeden kaynaklanan statülerine bakmaksızın, işçi ve çalışanlar korunmalıdır. Bu, eğitimdeki kişileri, stajyer ve çırakları, istihdamı sonlandırılan işçileri, gönüllüleri, iş arayanları ve iş başvurusunda bulunanları da kapsamaktadır.

-Çalışma yaşamında herkesin şiddet ve tacizden masun olma hakkı vardır.

Sözleşme, iki üye devletin onaylamasından 12 ay sonra yürürlüğe girecek. Hukuken bağlayıcı olmayan Tavsiye Kararı, Sözleşme’nin nasıl uygulamaya konulacağına ilişkin rehberlik sağlıyor.

Kaynak: https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_711541/lang--tr/index.htm 

 

 

Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!