Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri

L20 Öncelikleri ve Tavsiyeleri

G20 Liderler Zirvesi, Antalya, Türkiye, 2015

Emek20 yani Labour20 işçilerin sesini G20 nezdinde temsil etmektedir. L20 Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC ile OECD bünyesindeki Sendikalar Danışma Komitesi TUAC ve Türkiye’deki sendika konfederasyonları tarafından oluşturulmuştur. L20’nin amacı işçileri ilgilendiren meseleleri gündeme taşımaktır. L20 kendi zirvesini 13-14 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlemektedir. Daha fazla bilgi için lütfen Labour20.org sitesini ziyaret ediniz.

Azalan büyüme oranları ile yüksek ücret dengesizliği, ısrarlı biçimde devam eden küresel iş açığı ve dünya genelinde 73,3 milyon genç işsizin bulunması, düşük yatırım seviyeleri kadar iklim değişikliği kaynaklı büyük sorunlar, sığınmacı krizi ve de Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerine getirilmesine olan ihtiyaç, G20 liderliğini gerektirmektedir. 2018 yılına dek yüzde 2,1 oranında fazladan büyüme hedefleyen G20’nin bu hedefe erişilebilmesi için G20 ekonomileri, başlangıç hedeflerini ikiye katlayabilmek adına yılda yüzde 1 oranında fazladan büyüme kaydetmek durumundadırlar. Ancak G20 ekonomileri bu hedeften sapmış bulunuyorlar. Antalya’daki G20 zirvesi harekete geçmek için çözüm sağlayıcı niteliğinde olmalıdır. G20 dünyanın belli başlı ekonomilerini birleştirebilme ve küresel ekonomiye yeni bir başlangıç vermek suretiyle dünya genelinde yaşayan herkes üzerinde olumlu bir etki bırakmak için gerekli olan toplu adımı atabilme gücüne sahiptir. L20, politikaların sosyal ve de sürdürülebilir bir istikamete yönlendirebilmesi için aşağıdaki tavsiyeleri hayata geçirmeleri konusunda G20 hükümetlerine çağrıda bulunmaktadır:

Kapsayıcı ve aynı zamanda İşler açısından Zengin Büyüme

-​ Kemer sıkma politikaları ile bunların olumsuz yayılma etkilerinden uzaklaşın ve mal ve hizmetlere olan toplam talebi, yatırımı, becerileri ve yeniliği, kamu hizmetlerini, aşamalı vergi ve dağıtım sistemlerini destekleyin

– Milli büyüme ve istihdam stratejilerinizi Brisbane faaliyet planına göre pekiştirin ve gözden geçirin. G20 üyeleri arasındaki olumsuz yayılma etkisinin önüne geçin

-​ Ankara’daki Çalışma Bakanları toplantısında sunumu gerçekleştirildiği üzere ‘Nitelikli İşlerin Teşviki’ konulu Çerçeveyi sağlam temellere oturtun ve işler ile iyi çalışma koşullarına yatırım için eşgüdümlü olarak faaliyete geçin. Sosyal diyaloga, istihdam hizmetlerine ve faal işgücü piyasası politikalarına destek verin; staj fırsatlarını genişletin

-​ Büyüme ve sosyal refahı en fazla kısıtlayan faktörler olan gelir eşitsizliği ile kayıt dışılığı azaltın

-​ Geçim asgari ücreti vasıtasıyla ve toplu pazarlığı desteklemek suretiyle düşük ve orta düzeydeki gelirleri yükseltin. Böylelikle ekonomilere alım gücü enjekte edin.

G20-OECD Temel Aşınma ve Kazanç Aktarımı (BEPS) Faaliyet Planını uygulayın ve daha ötesine geçin

-​ Tarihi G20-OECD Temel Aşınma ve Kazanç Aktarımı (BEPS) paketinin hızlı ve kapsamlı biçimde uygulanmasını sağlayın ve BEPS’in ‘çok taraflı bir araç’ olması üzerinde dönen pazarlıkların tam anlamıyla şeffaflaşmasını mümkün kılın

-​ Ciddi ve kurumsal bir tavır sergileyerek BEPS uygulama aşamasına gelişmekte olan ülkeleri de dâhil edin

-​ Siyasi taahhütlerinizi BEPS Faaliyet Planına uydurun, vergi yönetimine yeterli ölçüde mali ve insani kaynak ayırın

-​ Çok uluslu şirketlerin kurumsal olarak yeniden yapılanması süreci üzerinde BEPS önlemlerinin uygulanması neticesinde doğabilecek sosyal ve istihdam açısından var olan etkileri gözlemleyin ve hafifleştirin

-​ Çok uluslu şirketlere ilişkin vergi şeffaflığının tüm vatandaşların hakkı olduğunu teyit edin ve ülke bazında vergi raporlamasının kamuya ifşası için yeni bir süreç başlatın

COP21 ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik G20 katkıları

-​ G20’nin 2020 itibariyle yılda 100 milyar Dolara erişilmesine ilişkin yörüngeye dair taahhüdünü doğrulayın ve en kırılgan ülkelerde zayıflatma ile uyum sağlama arasındaki fon dağılımının daha dengeli olmasını sağlayın

-​ Düşük karbon salınımlı ekonomiye adil geçişi başarmak vasıtasıyla mali açığın farkında olun ve iklimle dost bir alt yapı ile enerjiye yönelik yatırımlara ivme kazandırırken iklime ilişkin finansal akımlarda şeffaflığı sağlayın

​ İşçilerin becerilerini geliştirmeye yönelik girişimler de dâhil olmak üzere enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji hedeflerini gerçekleştirme taahhüdü verin

-​ Fosil kaynaklı yakıt değer zincirine bağlı olmak suretiyle işçiler, firmalar ve bölgeler için adil geçiş stratejilerini belirleyin ve bu stratejilerin tasarlanmasına sendikaları da dâhil edin

Kapsayıcı Kalkınma ve Güvenli İş Yerleri

-​ Arz zincirlerinde sosyal açıdan yükselmeyi teşvik edin ve G20 firmalarında Birleşmiş Milletler Rehberlik İlkeleri, ILO Sözleşmeleri ve Çok Uluslu Şirketler için OECD Kılavuzu da dâhil olmak üzere uluslararası çalışma standartlarının ve insan haklarının uygulanmasını sağlayın. Durum tespiti koşulu koyan sınır ötesi kanunlar ile hukukun üstünlüğü ilkesini güçlendirin

-​ 2014 G20 Çalışma Bakanlarının G7 Çalışma ve Kalkınma Bakanları ‘Adil Üretim için Harekete Geçme’ başlıklı Bildirisi ışığında güvenli işyerleri için ‘ilerlemenin gözden geçirilmesi’ konusundaki taahhütlerine dair geri bildirimde bulunun. G20 Mesleki sağlık ve Güvenlik Uzmanları Şebekesi ile ILO’nun ‘Önlem Programı için Mesleki Sağlık ve Güvenlik Küresel Faaliyeti’ni başlatın

-​ İş kazaları ile bu kazalardan kaynaklı ölümlerin, hastalıkların yüzde 100 oranında istatistikî veri kapsamı altına alınmasının ve bu verilerin önlem amaçlı politikalara temel teşkil etmesinin taahhüdünü verin

-​ İşçilerin hakları ile sosyal koruma sistemlerini güçlendirin, gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerde kayıt dışılıktan dönüşümün sağlanabilmesini desteklemek adına sosyal koruma tabanlarını yürürlüğe koyun

-​ Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin takibi ve gözlemine ilişkin düzeneklerin temini için G20’nin kapasitesini değerlendirin

-​ Emeğin Gelir Paylaşımı ve Eşitsizliklere ilişkin G20 politika önceliklerini kabul edin ve işgücü piyasası kurumlarını güçlendirmek, asgari ücreti belirlemek, toplu sözleşmelerin kapsamı ile evrensel sosyal korumayı teşvik etmek ve kırılgan grupları kayıt altındaki ekonomiye dâhil etmek suretiyle bunları uygulayın

-​ Emeğin Gelir Paylaşımı adlı G20 alt grubuna somut politik planlar geliştirilmeyi destekleme görevi verin

-​ 2025’e kadar kadın istihdamında 25’de 25 hedefini uygulayın ve daha da ötesine geçin; çocuk bakımı ve bakım ekonomisine yatırım yapın

-​ Nitelikli çıraklığı artırarak, iyi derecede kaynak ayrılmış kamu eğitimi ve sosyal paydaşlarla oluşturulacak güçlü ortaklıklar ve tamamen devletçi bir yaklaşım vasıtasıyla oluşturulacak hayat boyu öğrenim vasıtasıyla G20 Beceriler Stratejisi’nin takibini sağlayın

-​ Gençlerin istihdam edilmesine ilişkin G20 ilkelerini milli politikalar haline dönüştürün ve gençliğin en kırılgan grubunu teşkil eden herhangi bir eğitim, öğretim veya istihdam içerisinde yer almayanların sorunlarına cevap verecek nitelikteki güvencelerin tanıtımını gündeminize alın

-​ G20 Gençlik Hedefini uygulayın ve bu hedefin ulusal düzeydeki genç istihdamı verilerine karşı ne kadar istekli olduğunun değerlendirmesini yapın

-​ Perakende bankacılığı kısa süreli ticaretten ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinden koruyan küresel ölçekte uyum sağlamış önlemler de dâhil olmak üzere mali reformların peşi sıra gelen işleri takip edin. Mali işlem vergisini dikkate alın

Sorumlu Yatırımı Artırın

-​ Kamu, sosyal ve fiziki altyapı hedeflerine ilişkin yatırımı, G20 genelinde büyüme ve istihdamın kurtarılması için temel yol olması nedeniyle Gayr-İ Safi Yerel Hâsıla’nın en az yüzde 1’i oranında artmasını sağlayın ve buna yönelik hedefler koyun

Temiz enerji ve çevreye saygılı işlerin yaratılması ile yatırım planlarını ilişkilendirin

-​ Kurumsal yatırımcıların uzun vadeli düşünmesini sağlayın ve uzun dönemli yatırıma ilişkin G20’nin üst düzey ilkeleri de dâhil olmak üzere sorumlu yatırım standartlarını gözlemleyin. Fon yöneticileri de dâhil olmak üzere tüm mali aracıların etkin biçimde sorumlu olmasını sağlayın

-​ Yatırımı hareketli kılabilmek için işçi emekli sandığı katkı paylarını destekleyin

-​ Özel sektör finansmanı ve harmanlanmış finans biçimlerini teşvik ederken bunun adil ve de şeffaf risk paylaşımına tabi olmasını sağlayın

-​ Kamu Özel Ortaklıkları konusundaki G20 çalışmasına istinaden: paydaşların istişarelerine öncelik verin, kamu hizmetlerini koruyun, risk düzenlemeleri üzerinde tam olarak mali şeffaflık sağlayın ve bağımsız kamu denetçilerine liderlik pozisyonları verin. Çalışma yasalarının daha esnek hale getirilmesi Kamu Özel Ortaklıkları konusuna doğru bir yaklaşım değildir.

-​ İnsan kaynakları, beceriler, gelişmekte olan ülkelerde kapsayıcı iş ve altyapı yatırımları gibi konularda yapılan çalışmalara sendikaları ve işçi temsilcilerini dâhil edin. Yine gelişmekte olan ülkelerde kapasite inşası, yerel kaynakların hareketli kılınması ve bilgi paylaşımının sağlanmasını destekleyin

Sığınmacı Krizine Değinin

-​ Somut birtakım politik faaliyetlerle Liderler Zirvesinde sığınmacı krizi konusunda bir G20 acil tedbir planı yayınlayın

-​ Sığınmacıların, sığınma hakkı arayanların yeniden yerleştirilmelerine yönelik hedeflerin taahhüdünü verin ve tüm göçmenlere çalışma, sosyal, siyasi ve kültürel haklarıyla beraber kayıt altındaki ekonomi içerinde çalışma hakkı tanıyın

-​ Becerilerin ve gelirlerin ev sahibi milletlere olduğu kadar insani ve güvenlik ile ilgili konulara katkısı olduğunu kabul ederek, yer değişikliğini bir kalkınma sorunu olarak algılayın

Uygulama ve Politik Uyum

-​ G20 Çalışma ve İstihdam Bakanlarının Ankara Bildirisinde vurguladıkları ‘Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek, eşitsizliklerle mücadele etmek, kapsayıcılığı ön plana çıkarmak ve istihdam ile büyüme arasındaki bağları güçlendirmek için diğer işlere yönelik birbirine denk düşen çabalarla beraber bütünleşik ve kapsamlı politik yaklaşım…’ olgusunun takibini sağlayın

-​ Finans, İstihdam, Yatırım, Ticaret ve Kalkınma yollarını birbirleri ile ilişkilendirmek suretiyle G20’nin kendi içerisinde ve ulusal düzeyde daha tutarlı olmasını teşvik edin

-​ G20 Finans ve Çalışma Bakanları Ortak Toplantılarına devamlılık kazandırın

-​ Brisbane Faaliyet Planı dâhilindeki taahhütlerini ileriye götürün; bunun yanında ekonomik zorunluluklar kadar sosyal alanlar hakkındaki bazı politikaları gözden geçirin. Kapsamlı bir gözlem yapın ve sendikaları birer paydaş olmaları itibariyle bu süreçlere dâhil edin.

-​ Türkiye’nin başkanlığı döneminde kabul edilen tüm politik çerçeveler ve ilkeler için somut hedefler belirleyin ve 2016’daki Çin başkanlığında destekleyici düzenekler geliştirin ve diyalogu ilerletin

-​ G20 düzeyinde sosyal diyalogun ‘temel rolünü’ tanıyın ve teşvik edin

-​ L20 ve B20’nin Ankara’da yayınladıkları ortak anlaşmalarını takip etmek için ortaya koydukları çabaları destekleyin

Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!