Türkiye Eşitsizlikte Birinci!

20/7/2017

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Haziran ayında 2017 yılının istihdam eğilimlerini değerlendirdi. OECD raporunda emek alanı istihdam oranı, tam zamanlı istihdam, işsizlik oranı, düşük gelirlilerin oranı, dezavantajlı gruplarda istihdam açığı gibi kıstaslarla değerlendirilmiştir. Yayımlanan rapora göre 2008 kriziyle birlikte dünya genelinde ekonomik büyümenin yavaşladığı tespit edilmiştir. Bu da hali hazırda uzun dönemlerce artışta olan eşitsizlikleri artırmıştır. Günümüzde en zengin yüzde 10’un net geliri en fakir yüzde 10’un 9 katı kadardır. Bu fark 25 yıl önce 7 kattır. OECD ülkelerinde cinsiyetler arası gelir farkı ise ortalama yüzde 39’dur.

OECD ülkeleri genelinde işsizlik kriz öncesi seviyelere doğru gerilerken (yüzde 5,9) Türkiye’de 2012 yılından beri sürekli artmış, Şubat 2017’de yüzde 11,7’ye ulaşmıştır. OECD, Türkiye’de işsizliğin 2018’in sonuna kadar yüzde 10’un üzerinde seyredeceğini öngörmektedir. OECD ülkelerinde çalışan yoksulluğu ise yüzde 11 seviyesindedir.

Türkiye’de istihdam “niteliksiz” artıyor: İşsizlik ve eşitsizlik yükselişte

Türkiye’de istihdam artmaktadır. 2009 yılında 15-74 yaş arası çalışanların yüzde 40’ı çalışırken 2016 yılının son çeyreğinde yüzde 48’i çalışma hayatına girmiştir. Ancak bu açıdan da OECD ortalaması olan yüzde 61’in bir hayli gerisinde kalmıştır. OECD bunun nedenini kadınların istihdama düşük katılımı olarak değerlendirmiştir. OECD ülkelerinde 15 yaş üstü istihdam içinde kadınların oranı ortalama yüzde 47,5 iken Türkiye’de istihdam içinde kadınların yeri yüzde 21,5’tir.

Türkiye emek alanında genel olarak OECD ortalamalarının altında kalmıştır. İstihdamın artması olumlu bir gelişme olsa da bu eğilimin yavaşladığı ve işsizliğin arttığı gözlenmiştir.

Gelirin artması eşitsizliği ortadan kaldırmıyor

Reel gelirler Türkiye’de son yıllarda artmıştır. Ancak düşük verimlilik göz önünde bulundurulduğunda OECD ortalamasının altında, eşitsizlikler ise ortalamanın çok üzerinde kalmıştır.

İşsizlik riski ve maliyeti bakımından güvencesizlerin oranının yüzde 30’un üstünde olduğu Türkiye, yine OECD ortalamasından daha kötü durumdadır.

Türkiye ücret eşitsizliğinde OECD’nin en kötüsü

Ortalama bir çalışana kıyasla çocuklu kadınlar yaklaşık yüzde 65, gençler yaklaşık yüzde 30, elli beş yaş üstü çalışanlar yaklaşık yüzde 62, Türk uyruklu olmayanlar yaklaşık yüzde 45, engelliler yaklaşık yüzde 50 daha az ücret almaktadır. Türkiye bu tür eşitsizlikler bakımından yüzde 47 oranla en kötü ülke durumundadır.

OECD ülkelerinde sendikalı olma oranı düşüyor

OECD ülkelerinde yaklaşık 80 milyon işçi sendika üyesidir. Toplu sözleşme kapsamında olan işçi sayısı ise yaklaşık 155 milyondur. Çalışanların yaklaşık yüzde 17’si sendika üyesi olup bu oran 1985 yılındaki yüzde 30 seviyesinden gerilemiştir.

Sendika üyeleri baskın oranda erkeklerden (25 ve 54 yaş arası) oluşmaktadır. Verilere ulaşılabildiği kadarıyla, OECD ülkelerinde işçilerin yüzde 51’inin işvereni bir işveren örgütüne üyedir. Gençler OECD bölgesindeki sendika üyelerinin yalnızca yüzde 7’sini oluşturmaktadır.

OECD içinde sendika üyesi olanların çoğu kadrolu çalışmakta, yalnızca yüzde 9’u geçici iş sözleşmesi ile çalışmaktadır.

Toplu sözleşme kapsamındaki işçilerin oranı düşüyor

Toplu sözleşme kapsamı 1985 yılında yüzde 45 iken 2015 yılında yüzde 33’e gerilemiştir. Bu düşüş orta ve doğu Avrupa’da en yüksektir. Keskin düşüşler Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve son zamanlarda Yunanistan’da da yaşanmıştır.        

OECD ülkelerinin ve OECD’ye üye olmaya aday ülkelerin üçte ikisinde toplu pazarlık ağırlıkla işyeri düzeyinde gerçekleşmektedir. Sektör düzeyi anlaşmalar sadece kıta Avrupası ülkelerinde önemli bir role sahiptir. Bu genel duruma rağmen ülke içinde toplu pazarlık sistemi değişiklikler ve esneklikler barındırabilmektedir.

1980’lerden bu yana toplu pazarlık sisteminin karşı karşıya kaldığı güçlükler OECD tarafından teknolojik ve örgütsel değişiklikler, küreselleşme, sanayi sektörünün küçülmesi, esnek çalışma biçimlerinin artması ve nüfusun yaşlanması olarak sıralanmıştır.

OECD raporunda toplu sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin ise çok az veri bulunduğu belirtilmektedir.

Ekonomik kriz sendikalara olan güveni artırdı

2010 yılında OECD ülkelerinde yapılan ankette katılımcıların yüzde 40’ı sendikalara güvendiklerini belirtmişlerdir. Finlandiya’da sendikalara güven yüzde 65 iken Amerika, Slovenya ve Meksika’da yüzde 25 çıkmıştır. 2000 ve 2010 yılları arasında sendikalara olan güven Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde azalırken Yunanistan, İrlanda ve İspanya gibi krizin vurduğu ülkelerde ise sendikalara olan güven düşük seviyelerden yüksek düzeylere çıkmıştır.

İşyerinde işçi temsiliyeti

OECD ülkelerinde işyerinde temsiliyet çeşitli şekillerde görülebilmektedir. Pek çok mekanizma bir arada bulunabilmektedir: sendika temsilciliği, çalışma konseyleri, işçi temsilcileri olabildiği gibi çok sayıda OECD ülkesinde olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği kurulları da bulunabilmektedir. Avusturya, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre’de çalışma konseyleri tek işçi temsil yapısını oluştururken Kanada, Amerika ve İsveç’te sendika tek temsil merciidir. Raporda Türkiye’de de sendikanın tek temsil mekanizması olduğu belirtilmiştir ancak Türkiye’de işçiler işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarında ve disiplin kurullarında da temsil edilebilmektedirler.

Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!